top of page
ima165246_edited_edited.jpg

Grupputveckling – öka samarbetet

Kanske är det en eller ett par i gruppen som helt dominerar. Olösta konflikter som ligger och pyr. Eller så står de egna intresserna i fokus istället för att se till gruppens bästa. Anledningarna kan vara många till varför en grupp inte alltid fungerar så bra.

 

När man börjar arbeta med grupputveckling låter man alla i en grupp bli sedda och hörda. All kompetens i gruppen tillvaratas. På Resultatbolaget har vi lång erfarenhet av att få grupper att bli samspelta, effektiva och att leverera bra resultat. 

Med en gemensam plattform, bestående av delaktighet i mål, förväntningar och spelregler kan en grupp öka sin effektivitet och sitt resultat. Om gruppdeltagarna dessutom lär känna varandra väl, lär sig ge och ta emot feedback och känner sig trygga kan resultatet bli fantastiskt.

Grupputveckling i tre steg – bättre gruppsamarbete med olika beteendestilar som utgångspunkt


Vi startar arbetet med en heldagskickoff för gruppen och en uppföljning ett par månader senare. Innan kickoffen träffas vi för att presentera en beteendeanalys som samtliga deltagare gör och som sedan återförs under kickoffen.

Steg 1 – IDI – Beteendeanalysen som ger aha-upplevelser

IDI, Interpersonal Dynamics Inventory, är ett verktyg som syftar till att utveckla social intelligens på arbetsplatsen. Social intelligens, förmåga att förstå och navigera effektivt i sociala interaktioner, är avgörande för att bygga starka relationer och främja effektivt samarbete. 
Social intelligens bestäms inte enbart av en persons personlighet utan också i hög grad av gruppdynamiken och arbetsuppgiften vid varje särskilt tillfälle. 

Det unika med IDI jämfört med traditionella metoder är att IDI fokuserar på en individs roll snarare än bara deras personlighet. Du fyller själv i analysen och bjuder in personer från den kontext som frågan berör t.ex.: ”Hur är jag att samarbeta med”.
Du får syn på vilka färdigheter du redan behärskar och vilka du kan behöva utveckla i en specifik situation.


IDI berättar inte hur du ”är” utan hur andra upplever dig i ett specifikt sammanhang. Det leder till ökad självinsikt genom att du ökar din förståelse för hur du bidrar till den dynamik som uppstår och utspelar sig kring dig i ett givet sammanhang. 

IDI är en modell för grupputveckling som är bra för att få grupper att förstå, acceptera, utveckla och använda sina egna och varandras olikheter. Detta ger gruppen möjlighet att bli mer effektiv i sitt arbete, det ökar samarbetet och produktiviteten samt skapar trygghet i gruppen.

 

Steg 2 – Endagskickoff: reflektion och spelregler

När vi träffas igen kommer vi ge återkoppling på resultatet av beteendeanalysen, och titta vidare på gruppens sammansättning utefter deltagarnas olika beteendestilar. Tillsammans gör vi även aktiviteter där vi enkelt kan se och reflektera över våra beteenden.

Vi skapar spelregler för ett ännu bättre samarbete i gruppen, något som tas med tillbaka till arbetsplats och vardag. Genom att känna till sin egen och andras beteendestil kan gruppen utvecklas gemensamt – vilket stärker samspel och motivation. 

 

Steg 3 – Uppföljning och fördjupning

Ett par månader efter kickoffen träffas vi igen för att fördjupa kunskaperna kring IDI, reflektera kring det vi lärde oss sist samt arbeta mer kring hur gruppen fungerar utifrån deltagarnas olika beteendestilar.

Detta är också ett bra tillfälle att följa upp spelreglerna och utvärdera hur gruppen fungerar i "verkligheten". Vi tittar närmare på eventuella missförstånd och konflikter för att skapa en ännu tryggare, mer samspelt och effektiv grupp.

 

Målet med utbildningen Grupputveckling – Öka samarbetet

Gruppen efter IDI och Resultatbolagets program för grupputveckling:

  • få en bra start tillsammans

  • lära känna sig själva och varandra bättre

  • få tydliga och gemensamma spelregler

  • ha roligt och känna sig motiverade

 

För att utbildningen och grupputvecklingen ska vara effektiv är det viktigt att alla är motiverade och nyfikna på att veta mer om sitt eget beteende och hur man kan skapa en positiv gruppdynamik.

Mer om IDI

IDI är en mycket väl beprövad och bra modell att ha som grund i grupputveckling och individuell utveckling. Modellen utvecklades under 50-talet vid Harvard University och den digitala plattformen är svenskutvecklad.

Varje individ svarar på frågorna själv utifrån hur man upplever sig själv i en vald kontext. Därefter bjuder personen in personer ur den valda kontexten för att svara på samma frågor utifrån hur man upplever individen i den valda kontexten. 
Samtliga svar ligger som grund till den unika IDI profilen där man får svar på hur andra upplever en alltså inte en definition av hur man är då det kan variera beroende på kontext.

Fyra beteendestilar

IDI identifierar fyra beteendestilar vilka alla har olika styrkor och svagheter.. Genom att vara medveten om sina egenskaper kan man anpassa sig och använda dem där de passar bäst.

  1. Relatorer – engagerar sig i de sociala aspekterna av en grupp.

  2. Motivatorer – vill inspirera och motivera gruppen.

  3. Processorer – är noggranna och strukturerad.

  4. Producers – är handlingskraftiga och pådrivande.

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page