top of page
ima165246_edited_edited.jpg

Grupputveckling – öka samarbetet

Kanske är det en eller ett par i gruppen som helt dominerar. Olösta konflikter som ligger och pyr. Eller så står de egna intresserna i fokus istället för att se till gruppens bästa. Anledningarna kan vara många till varför en grupp inte alltid fungerar så bra.

 

När man börjar arbeta med grupputveckling låter man alla i en grupp bli sedda och hörda. All kompetens i gruppen tillvaratas. På Resultatbolaget har vi lång erfarenhet av att få grupper att bli samspelta, effektiva och att leverera bra resultat. 

Med en gemensam plattform, bestående av delaktighet i mål, förväntningar och spelregler kan en grupp öka sin effektivitet och sitt resultat. Om gruppdeltagarna dessutom lär känna varandra väl, lär sig ge och ta emot feedback och känner sig trygga kan resultatet bli fantastiskt.

Grupputveckling i tre steg – bättre gruppsamarbete med olika beteendestilar som utgångspunkt

Vi startar arbetet med en heldagskickoff för gruppen och en uppföljning ett par månader senare. Innan kickoffen träffas vi för att presentera en beteendeanalys som samtliga deltagare gör och som sedan återförs under kickoffen.

Steg 1 – IDI – Beteendeanalysen som ger aha-upplevelser

IDI, Interpersonal Dynamics Inventory, är ett verktyg som syftar till att lära känna varandra (och sig själv) bättre.

 

Det som skiljer IDI från liknande verktyg är att deltagarna förutom att fylla i analysen online själva, även väljer 6-10 personer i sin omgivning som svarar på samma frågor. Deltagarna ser direkt skillnad på hur de ser på sig själva och kan jämföra med hur andra ser på en – något som ofta leder till aha-upplevelser.

 

IDI är en modell för grupputveckling som är bra för att få grupper att förstå, acceptera och använda varandras olikheter. Detta ger gruppen eller teamet möjlighet att bli mer effektiv i sitt arbete, det ökar samarbetet och produktivitet samt skapar trygghet i gruppen.

 

Steg 2 – Endagskickoff: reflektion och spelregler

När vi träffas igen kommer vi ge återkoppling på resultatet av beteendeanalysen, och titta vidare på gruppens sammansättning utefter deltagarnas olika beteendestilar. Tillsammans gör vi även aktiviteter där vi enkelt kan se och reflektera över våra beteenden.

Vi skapar spelregler för ett ännu bättre samarbete i gruppen, något som tas med tillbaka till arbetsplats och vardag. Genom att känna till sin egen och andras beteendestil kan gruppen utvecklas gemensamt – vilket stärker samspel och motivation. 

 

Steg 3 – Uppföljning och fördjupning

Ett par månader efter kickoffen träffas vi igen för att fördjupa kunskaperna kring IDI, reflektera kring det vi lärde oss sist samt arbeta mer kring hur gruppen fungerar utifrån deltagarnas olika beteendestilar.

Detta är också ett bra tillfälle att följa upp spelreglerna och utvärdera hur gruppen fungerar i "verkligheten". Vi tittar närmare på eventuella missförstånd och konflikter för att skapa en ännu tryggare, mer samspelt och effektiv grupp.

 

Målet med utbildningen Grupputveckling – Öka samarbetet

Gruppen efter IDI och Resultatbolagets program för grupputveckling:

  • få en bra start tillsammans

  • lära känna sig själva och varandra bättre

  • få tydliga och gemensamma spelregler

  • ha roligt och känna sig motiverade

 

För att utbildningen och grupputvecklingen ska vara effektiv är det viktigt att alla är motiverade och nyfikna på att veta mer om sitt eget beteende och hur man kan skapa en positiv gruppdynamik.

Mer om IDI

IDI är en modell som är hjälpsam vid grupputveckling, den skapades av amerikanska psykologer på 60-70-talet. Metoden hjälper oss att definiera olika beteendestilar.

 

När man gör en IDI-profil får varje person först svara på cirka 60 frågor om hur man tycker sig reagera eller uppleva olika situationer. Sedan får sex personer som man känner svara på samma frågor. Allas svar på frågorna ligger till grund för IDI-profilen.

Fyra beteendestilar

Man brukar säga att det finns fyra beteendestilar, vilka har olika styrkor och svagheter. Genom att vara medveten om sina egenskaper kan man anpassa sig och använda dem där de passar bäst.

  1. Relatorer – engagerar sig i de sociala aspekterna av en grupp.

  2. Motivatorer – vill inspirera och motivera gruppen.

  3. Processorer – är noggranna och strukturerad.

  4. Producers – är handlingskraftiga och pådrivande.

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page